Beginner Course Units 1-3: Review

Posted on Posted in Video

Hãy xem video, kiểm tra bản thân với các câu hỏi tương tác và luyện tập những gì bạn đã học từ unit 1 đến unit 3 nhé!